Test các Shortcode

  • <div id="cart-shortcode"></div> : code gốc.
  • product="203,202" : load product chỉ định trong đơn hàng.
  • redirect="https://www.google.com/" : chuyển đến trang đích chỉ định.
  • listProduct="203,202" : sản phẩm hiển thị trong mục THÊM SẢN PHẨM.
  • isHealth="true" : hiển thị bảng thu thập thông tin bệnh sử.

Copyright text and footer links.